tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Mục chi phí bài bác học:

Luyện luyện thực hiện những bài bác kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Phát triển trí tuệ của trẻ em Lúc tính nhiều luật lệ tính trong một bài bác toán

A. Lý thuyết tính độ quý hiếm của biểu thức

Thứ tự động triển khai luật lệ tính

Khi triển khai những luật lệ tính vô biểu thức, tao triển khai kể từ ngược qua chuyện cần.

Nếu biểu thức sở hữu lốt ngoặc, tao triển khai những luật lệ toán vô ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai luật lệ toán nhân, phân tách trước tiếp sau đó mới nhất cho tới luật lệ toán nằm trong, trừ

B. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vì thế 8, viết lách 8
 • 5 nằm trong 4 vì thế 9, viết lách 9
 • 9 nằm trong 7 vì thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 2 nằm trong 4 vì thế 6 thêm một vì thế 7, viết lách 7
 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao triển khai đo lường kể từ ngược qua chuyện cần.

 • Nếu vô biểu thức, sở hữu cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, sở hữu lốt ngoặc, tao triển khai luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện tại biểu thức sở hữu luật lệ cộng

 • Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục cho tới trở thành group sở hữu tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

C. Bài thói quen độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a. 234576 + 578957 + 47958c. 324586 - 178395 + 24605
b. 41235 + 24756 - 37968d 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)
b, 420785 + (420625 - 72438)
c, (47028 + 36720) + 43256
d, (35290 + 47658) - 57302
e, (72058 - 45359) + 26705
f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36
b, 42567 + 12336 : 24
c, 100532 - 374 x 38
d, 2345 x 27 + 45679
e, 12348 : 36 + 2435
f, 134415 - 134415 : 45
g, 235 x 148 - 148
h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98
b, 4674 : 82 x 19
c, 156 + 6794 : 79
d, 7055 : 83 + 124
e, 784 x 23 : 46
f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168
b,16616 : 67 x 8815 : 43
c, 67032 : 72 + 258 x 37
d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68
b, 15275 : 47 x 204 - 204
c, 13623 - 13623 : 57 - 57
d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57
b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)
c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23
d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)
e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68
f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158
b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48
d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n. Tính Phường Lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức Phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính Phường Lúc x = 52

b, Tìm x nhằm Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Lúc x = 145

b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B Lúc x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa đặt lốt ngoặc vô địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ nhắn nhất sở hữu thể

c, Số lớn số 1 sở hữu thể

D. Đáp án tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 = 861491

b, 41235 + 24756 - 37968 = , 28023

c, 324586 - 178395 + 24605 = 170796

d, 254782 - 34569 - 45796 = 174417

Xem thêm: phim 3 kiếp yêu hận

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)

= 967364 +  93063 = 1060427

b, 420785 + (420625 - 72438)

=  420785 + 348187 = 768972

c, (47028 + 36720) + 43256

=  83748 + 43256 = 127004

d, (35290 + 47658) - 57302

=  82948 - 57302 = 2564

e, (72058 - 45359) + 26705

=  26699 + 26705 = 53404

f, (60320 - 32578) - 17020

=  27742 - 17020 = 10722

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:

Khi m = 473, n = 138

P = 473 + 527 x 138

= 473 + 72726

= 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A < B c, A < B

Bài 14:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

= 6 x 2 + 6 x 3 + 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 6 + 6 x 7

= 6 x (2 + 3 + 4 + 5 + 6  +7)

= 6 x 27

b, milimet + pp + xx + yy

=11 x m + 11 x p +11 x x + 11 x y

=11 x (m + p + x + y)

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

= 12 x 101 + 21 x 101 + 42 x 101 + 24 x 101

= (12 + 21 + 42 + 24) x 101

= 99 x 101

Bài 15:

a) 3 x 15 + 18 : (6 + 3) = 3 x 15 + 18 : 9

= 45 + 2

= 47

b) (3 x 15 + 18) : (6 + 3) = (45 + 18) : 9

= 63 : 9

= 7

c) 3 x (15 + 18 : 6 + 3) = 3 x (15 + 3 + 3)

= 3 x (18 + 3)

= 3 x 21

= 63

(Để coi tiếp tư liệu mời mọc chuyển vận tư liệu về)

---------------------------------------------------------------

E. Bài luyện Toán lớp 4 nâng lên khác

 • Bài luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán mò mẫm dạng toán mò mẫm X
 • Bài luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh
 • Bài luyện ở trong nhà vô thời hạn nghỉ 
 • Bài ôn luyện ở trong nhà môn Tiếng việt lớp 4
 • Tổng ăn ý những công thức Toán lớp 4 và 5

Bài luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính độ quý hiếm của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp gom những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này gom những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác luyện Toán lớp 4, tương đương gom những thầy cô đạt thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện cho tới học viên. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm.

Ngoài Bài luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức, mời mọc những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm tăng Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo đòi Thông tư 22, Sở đề đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4  theo đòi Thông tư 22, .... tuy nhiên công ty chúng tôi tiếp tục thuế tầm và lựa chọn lọc. Với phiếu bài bác luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện tăng kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!

Xem thêm: phim chiếc thuyền se duyên tập 1